PËR NE

PËR NE

Është nderë dhe krenari të jemë në krye të kompanisë Dauti-TransportShped SHA e cila tashë më është një kompani e etabluar në sektorin e transportit ndërkombëtar dhe shërbimeve doganore të shpedicionit, ku së shpejti tash në vitin 2023 rumbullaksojmë vitin jubilar të 20 ku për dy dekada operon si kompani e suksesëshme në tregun e transportit dhe në fushën e shërbimeve doganore të shpedicionit duke u bazuar në disa parime themelore ku profesionalizmi, ndershmëria dhe vizioni për të qenë gjdoherë në hap me zhvillimet dhe trendet europjane dhe botërore në fushveprimin e transportit dhe shërbimeve doganore të shpedicionit.

Nisma jonë fillestare e themelimit të kompanisë në Shkup në vitin 2003 ku për gjatë viteve ka qenë kompani liderë në paisjen e flotës transportuese me Maune moderne e cila përmban 50 mjete transportuese ECO 5 dhe ECO 6 Standart e gjitha kjo në funksion të ofrimit të shërbimit cilsorë, profesional dhe konkurues në tregë.

Kompania jonë me eksperiencën 19 vjeqare ofron gamën e gjërë në shërbime të Transportit:

E gjthë kjo mundësohet nga flota jonë moderne e cila përmban 50 mjete transportuese ECO 5 dhe ECO 6 Standart prej tyre:

Duke qenë të inkurajuar nga suksesi në vendë nga bordi drejtues miret vendim strategjik për të filluar edhe shtrirje rajonale të kompanisë dhe në vitin 2017 hapet kompanija Dauti-TransportShped SHA,          Durrës, fillimisht si degë e kompanisë Dauti-TransportShped SHA, Shkup që në vitin 2019 të mëvetësohet si kompani e pavarur ku në vitin 2021 me një investim prej 500.000,00 euro u pais me 10 maune të teknologjisë së fundit MERCEDEZ-ACTORS EURO 6 duke u shëndru në kompani respektabël në Republikën e Shqipërisë.

Një ndër arsyet që na bën më atraktiv në botën e biznesit është shtrirja jonë edhe në veprimtarin e aktivitetit tonë biznisorë edhe në fushën e ofrimit të shërbimeve doganore të shpedicionit ku jemi lider në novitete në kët lëmi duke ofru një gamë të gjër të shërbimeve tona me precizitet, shpejtësi, cilësi dhe ndershmëri dhe me çmime konkuruese edhe atë duke filluar nga:

E gjitha kjo gamë e gjërë e shërbimeve në këtë fushëveprim është e mbuluar me zyre në pikat kyqe doganore dhe terminalet e mbrendëshme dhe më frekuente në Republikën e Maqedonisë së Veriut duke filluar nga vendkalimi kufitarë:

Terminalet e mbrendëshme doganore:

Si kurorzim i punës profesionale të kompanisë sonë kisha nderin në mënyr soleme të pranoj nga udhëheqësija e Doganës së RMV sertifikatin e AEO (Operator i Autorizuar Ekonomik) si një sertifikat i njohur ndërkombëtarisht ku dëshmon konceptin e bazuar në partneritet midis Doganave dhe komunitetin e biznesit.Program i cili synon të forcoj sigurinë e zinxhirit të furnizimit ndërkombëtar  dhe të lehtësoj procedurat doganore dhe duke evituar në maksimum pritjet e panevojshme dhe duke etabluar kompanin tonë si kompani preszigjioze dhe serioze me nivel të lartë sigurie pasi që sertifikata e AEO parasheh kushte të larta profesionale dhe të sigurisë që të paisen me të njejtën.

E gjithë kjo që u tha më lartë është në funksion të asaj që ne si kompani të jemi një përkrahje dhe partner i fortë i biznesit tonë vendorë për të hapur tregje dhe dyer të reja për të njejtin duke kryer transpor, dhe një gamë të gjërë shërbimeve doganore dhe shpedicionit në mënyr ekspeditive, efikase me profesionalizëm dhe ndershmëri me moton e kompanisë tonë “We move close to your business” (Lëvizim pranë biznesit tuaj).